ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT YPG - Loại đứng, có dầu - Size 63 Ren 13(1/4")

Liên Hệ

ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT YPG - Loại đứng, có dầu - Size 63 Ren 13(1/4")

Đồng hồ áp suất 5kg/cm2   - YPG-05

Đồng hồ áp suất 7kg/cm2   - YPG-07

Đồng hồ áp suất 10kg/cm2 - YPG-10

Đồng hồ áp suất 15kg/cm2 - YPG-15

Đồng hồ áp suất 25kg/cm2 - YPG-25

Đồng hồ áp suất 25kg/cm2 ren thô - YPG-25N

Đồng hồ áp suất 100kg/cm2   - YPG-100

Đồng hồ áp suất 150kg/cm2   - YPG-150

Đồng hồ áp suất 200kg/cm2   - YPG-250

Đồng hồ áp suất 250kg/cm2   - YPG-350

Đồng hồ áp suất 350kg/cm2   - YPG-350

Đồng hồ áp suất 500kg/cm2   - YPG-500

Đồng hồ áp suất 600kg/cm2   - YPG-600

Đồng hồ áp suất 800kg/cm2   - YPG-800

Đồng hồ áp suất 1000kg/cm2 - YPG-1000

Facebook Chat
Mở Khung